Trang chủ Lớp 12 SBT Toán 12 Nâng cao Từ câu 2.126 đến câu 2.129 trang 91 đến trang 92 sách...

Từ câu 2.126 đến câu 2.129 trang 91 đến trang 92 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao: Trong mỗi bài tập dưới đây, hãy...

Trong mỗi bài tập dưới đây, hãy họn một phương án trong các phương pháp đã cho để được khẳng định đúng.. Từ câu 2.126 đến câu 2.129 trang 91 đến trang 92 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao – Ôn tập chương II – Hàm số lũy thừa hàm số mũ và hàm số lôgarit

Câu 2.126 trang 91 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

a) Nếu \({a^{{3 \over 4}}} > {a^{{4 \over 5}}}\)\({\log _b}{1 \over 2} < {\log _b}{2 \over 3}\) thì

(A) a > 1, b > 1                               (B) 0 < a < 1, b > 1

(C) a > 1, 0 < b < 1                        (D) 0 < a < 1, 0 < b < 1

b) Nếu \({a^{{{13} \over 7}}} < {a^{{{15} \over 8}}}\)\({\log _b}\left( {\sqrt 2  + \sqrt 5 } \right) > {\log _b}\left( {2 + \sqrt 3 } \right)\) thì

(A) a > 1, b > 1                                (B) 0 < a < 1, b > 1

(C) a > 1, 0 < b < 1                         (D) 0 < a < 1, 0 < b < 1

c) Nếu \({\left( {\sqrt 6  – \sqrt 5 } \right)^x} > \sqrt 6  + \sqrt 5 \) thì

(A) x > 1                                  (B) x < 1                                 

(C) x > -1                                (D) x < -1

Giải

a) Chọn (B);            b) Chọn (C);           c) Chọn (D).

Câu 2.127 trang 91 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

a) Giá trị của \({\log _{{a^3}}}a(a > 0,a \ne 1)\) bằng

(A) 3                                  (B) \({1 \over 3}\)                   

(C) -3                                (D) \( – {1 \over 3}\)

b) Giá trị của \({a^{{{\log }_{\sqrt a }}4}}(a > 0,a \ne 1)\) bằng

(A) 4                            (B) 2                           

(C) 16                          (D) \({1 \over 2}\)

c) Giá trị của \({a^{4{{\log }_{{a^2}}}5}}(a > 0,a \ne 1)\)

(A)\({5^8}\)                             (B) \({5^2}\)                            

Quảng cáo

(C) \({5^4}\)                            (D) 5

Giải

a) Chọn (B), vì \({\log _{{a^3}}}a = {1 \over 3}\) \({\log _a}a = {1 \over 3}\)

b) Chọn (C), vì \({a^{{{\log }_{\sqrt a }}4}} = {a^{2{{\log }_a}4}} = {a^{{{\log }_a}{4^2}}} = 16\)

c) Chọn (B). vì \({a^{4{{\log }_{{a^2}}}5}} = {a^{2{{\log }_a}5}} = {a^{{{\log }_a}{5^2}}} = {5^2}\).

Câu 2.128 trang 91 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Nếu \({\log _{12}}6 = a\)\({\log _{12}}7 = b\) thì

(A) \({\log _2}7 = {a \over {a – 1}}\)                  (B)  \({\log _2}7 = {a \over {1 – b}}\)

(C) \({\log _2}7 = {a \over {1 + b}}\)                 (D) \({\log _2}7 = {b \over {1 – a}}\)

Giải

Chọn (D), vì

\({\log _2}7 = {{{{\log }_{12}}7} \over {{{\log }_{12}}2}} = {{{{\log }_{12}}7} \over {{{\log }_{12}}12 – {{\log }_{12}}6}} = {b \over {1 – a}}\).

Câu 2.129 trang 92 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

a) Nếu \(\log 3 = a\) thì \(\log 9000\) bằng

(A) \({a^2} + 3\)                                  (B)  \(3 + 2a\)                         

(C) \(3{a^2}\)                                      (D) \({a^2}\)

b) Nếu \(\log 3 = a\) thì \({1 \over {{{\log }_{81}}100}}\) bằng

(A)\({a^4}\)                             (B) \({a \over 8}\)                               

(C) 2a                           (D) 16a

Giải

a) chọn (B) , vì

\(\log 9000 = \log 9 + \log 1000 = 2\log 3 + 3 = 2a + 3\)

b) Chọn (C), vì

\({1 \over {{{\log }_{81}}100}} = {{\log 81} \over {\log 100}} = {{4\log 3} \over 2} = {{4a} \over 2} = 2a\) .

Quảng cáo