Trang chủ Lớp 12 SBT Toán 12 Nâng cao Bài 55 trang 130 SBT Hình 12 Nâng Cao: Viết phương trình...

Bài 55 trang 130 SBT Hình 12 Nâng Cao: Viết phương trình tham số của đường thẳng d, biết...

Viết phương trình tham số của đường thẳng d, biết :. Bài 55 trang 130 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao – Bài 3. Phương trình đường thẳng

Viết phương trình tham số của đường thẳng d, biết :

Quảng cáo

\(\eqalign{  & a)\;d:{{x + 3} \over 2} = {{y – 5} \over { – 3}} = {{z – 1} \over { – 4}};  \cr  & b)\;d:{{x + 3} \over 2} = {{y – 1} \over 1} = {{z + 1} \over 3}. \cr} \)

\(\eqalign{  & a)\;d : \left\{ \matrix{  x =  – 3 + 2t \hfill \cr  y = 5 – 3t \hfill \cr  z = 1 – 4t. \hfill \cr}  \right.  \cr  & b)\;d : \left\{ \matrix{  x =  – 3 + 2t \hfill \cr  y = 1 + t \hfill \cr  z = -1 + 3t. \hfill \cr}  \right. \cr} \)

Quảng cáo