Trang chủ Lớp 12 SBT Toán 12 Nâng cao Bài 56 trang 130 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng...

Bài 56 trang 130 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao: Viết phương trình chính tắc của đường thẳng d biết...

Viết phương trình chính tắc của đường thẳng d biết :. Bài 56 trang 130 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao – Bài 3. Phương trình đường thẳng

Viết phương trình chính tắc của đường thẳng d biết :

Quảng cáo

\(\eqalign{  & a)\;d : \left\{ \matrix{  x = 2 + 2t \hfill \cr  y =  – 1 + 3t \hfill \cr  z =  – 4 + 3t. \hfill \cr}  \right.  \cr  & b)\;d : \left\{ \matrix{  x =  – 1 + t \hfill \cr  y = 2 – 4t \hfill \cr  z = 3 + 2t. \hfill \cr}  \right. \cr} \)

\(\eqalign{  & a)\; {{x – 2} \over 2} = {{y + 1} \over 3} = {{z + 4} \over 3}.  \cr  & b)\;{{x + 1} \over 1} = {{y – 2} \over { – 4}} = {{z – 3} \over 2}. \cr} \)

Quảng cáo