Trang chủ Lớp 12 SBT Toán 12 Nâng cao Câu 2.39 trang 77 SBT Toán 12 Nâng Cao – Giải Tích:...

Câu 2.39 trang 77 SBT Toán 12 Nâng Cao – Giải Tích: Hãy sử dụng tính chất của lôgarit để đơn giản biểu...

Hãy sử dụng tính chất của lôgarit để đơn giản biểu thức. Câu 2.39 trang 77 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao – Bài 3 4. Lôgarit lôgarit thập phân và lôgarit tự nhiên

Hãy sử dụng tính chất của lôgarit để đơn giản biểu thức

a) \(2,{3^{{{\log }_{2,3}}2}}\)                 b) \({\pi ^{{{\log }_\pi }5}}\)                    c) \({2^{{{\log }_2}5}}\)                                  

 d) \(3,{8^{{{\log }_{3,8}}11}}\)              e) \({5^{1 + {{\log }_5}3}}\)                g) \({10^{1 – \log 2}}\)           

Quảng cáo

 h) \({\left( {{1 \over 7}} \right)^{1 + {{\log }_{{1 \over 7}}}2}}\)             i) \({3}^{2-{{\log }_3}18;}\)                k) \({4}^{2{{\log }_4}3}\)         l) \({5}^{3\log _5{1 \over 2}};\)                   m) \({\left( {{1 \over 2}} \right)}^{4{{\log }_{{1 \over 2}}}3};\)           n) \({6}^{2{{\log }_6}5.}\)

Giải

Sử dụng công thức  \({a^{{{\log }_a}b}} = b\)

a) 2                    b) 5                    c) 5                  d) 11

e) 15                  g) 5                    h) \({2 \over 7}\)                  i) \({1 \over 2}\)

k) 9                      l)\({1 \over 8}\)                  m) 81                  n) 25

Quảng cáo