Mới cập nhật

Unit 16. At the campsite - SBT Tiếng Anh 2 - Kết nối tri thức: Is the blanket near the tent?
Trả lời Bài 1, 2, 3, 4, 6, 6, 7 Unit 16. At the campsite - SBT Tiếng Anh 2 - Kết nối...
Unit 15. In the clothes shop - SBT Tiếng Anh 2 - Kết nối tri thức: (Cái quần sọt ở đâu? )
Giải và trình bày phương pháp giải Bài 1, 2, 3, 4, 6, 6, 7 Unit 15. In the clothes shop - SBT...
Unit 14. At home - SBT Tiếng Anh 2 - Kết nối tri thức: (Chị gái bạn bao nhiêu tuổi? )
Hướng dẫn giải Bài 1, 2, 3, 4, 6, 6, 7 Unit 14. At home - SBT Tiếng Anh 2 - Kết nối...
Unit 13. In the maths class - SBT Tiếng Anh 2 - Kết nối tri thức: What number is it? (Đây là số mấy?...
Lời Giải Bài 1, 2, 3, 4, 6, 6, 7 Unit 13. In the maths class - SBT Tiếng Anh 2 - Kết...
Unit 12. At the cafe - SBT Tiếng Anh 2 - Kết nối tri thức: Project: Find and colour the cake, the grapes and...
Lời giải bài tập, câu hỏi Bài 1, 2, 3, 4, 6, 6, 7 Unit 12. At the cafe - SBT Tiếng Anh...
Unit 11. In the playground - SBT Tiếng Anh 2 - Kết nối tri thức: Look and match. (Nhìn và nối. ) : driving...
Phân tích và lời giải Bài 1, 2, 3, 4, 6, 6, 7 Unit 11. In the playground - SBT Tiếng Anh 2...
Unit 10. At the zoo - SBT Tiếng Anh 2 - Kết nối tri thức: (Bạn có thích sở thú không? )
Hướng dẫn trả lời Bài 1, 2, 3, 4, 6, 6, 7 Unit 10. At the zoo - SBT Tiếng Anh 2 -...
Unit 9. In the grocery store - SBT Tiếng Anh 2 - Kết nối tri thức: (Bạn muốn cái gì? )
Giải và trình bày phương pháp giải Bài 1, 2, 3, 4, 6, 6, 7 Unit 9. In the grocery store - SBT...
Unit 8. In the village - SBT Tiếng Anh 2 - Kết nối tri thức: (Bạn có thể vẽ môt chiếc xe tải không?
Hướng dẫn trả lời Bài 1, 2, 3, 4, 6, 6, 7 Unit 8. In the village - SBT Tiếng Anh 2 -...
Unit 7. In the kitchen – SBT Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức: Look and match. (Nhìn và nối. ) : juice:...
Giải Bài 1, 2, 3, 4, 6, 6, 7 Unit 7. In the kitchen – SBT Tiếng Anh 2 – Kết nối tri...