Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 14 trang 177 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 14 trang 177 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Trên tia Ox, vẽ các đoạn thẳng OA và OB sao cho OA = 4cm, OB = 7cm. Tính AB....

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 2 : Đoạn thẳng – Bài 14 trang 177 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Trên tia Ox, vẽ các đoạn thẳng OA và OB sao cho OA = 4cm, OB = 7cm. Tính AB.

Đề bài

Trên tia Ox, vẽ các đoạn thẳng OA và OB sao cho OA = 4cm, OB = 7cm. Tính AB.

Lời giải chi tiết

 

Quảng cáo

Trên tia Ox có hai điểm A, B mà \(OA < OB\) (vì 4cm < 7cm)

Nên A nằm giữa hai điểm O và B

Ta có: \(OB = OA + AB.\) Do đó \(AB = OB – OA = 7 – 4 = 3 (cm)\)

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...