Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 15 trang 177 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 15 trang 177 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Trên tia Ox, vẽ các đoạn thẳng OA, OB, OC sao cho OA = 2cm, OB = 4cm, OC = 6cm....

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 2 : Đoạn thẳng – Bài 15 trang 177 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Trên tia Ox, vẽ các đoạn thẳng OA, OB, OC sao cho OA = 2cm, OB = 4cm, OC = 6cm.

Đề bài

Trên tia Ox, vẽ các đoạn thẳng OA, OB, OC sao cho OA = 2cm, OB = 4cm, OC = 6cm.

So sánh AB với BC.

Lời giải chi tiết

 

Trên tia Ox có hai điểm A, B mà OA < OB (2cm < 4cm)

Nên A nằm giữa hai điểm O và B

Quảng cáo

Ta có: \(OB = OA + AB\). Do đó \(AB = OB – OA = 4 – 2 = 2 (cm)\)

Trên tia Ox có hai điểm B, C mà OB < OC (4cm < 6cm)

Nên B nằm giữa hai điểm O và C

Ta có: \(OB + BC = OC\). Do đó \(BC = OC – OB = 6 – 4 = 2 (cm)\)

Vậy: \(AB = BC\) (= 2cm)

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...