Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 17 trang 177 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 17 trang 177 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Cho đoạn thẳng AB dài 6cm. Điểm D nằm giữa hai điểm A và B sao cho BD = 4cm....

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 2 : Đoạn thẳng – Bài 17 trang 177 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Cho đoạn thẳng AB dài 6cm. Điểm D nằm giữa hai điểm A và B sao cho BD = 4cm.

Đề bài

Cho đoạn thẳng AB dài 6cm. Điểm D nằm giữa hai điểm A và B sao cho BD = 4cm.

a) Tính đoạn AD.

b) Trên tia DB lấy điểm C sao cho DC = 6cm. So sánh AD và BC.

Lời giải chi tiết

 

a) D nằm giữa hai điểm A và B nên ta có: \(AD + BD = AB\)

Quảng cáo

\(AD = AB – BD = 6 – 4 = 2\; (cm)\)

b) Trên tia DC có hai điểm B và C mà \(DB < DC \;(4cm < 6cm)\)

Nên B nằm giữa D và C

Ta có: \(DB + BC = DC\). Do đó \(BC = DC – DB = 6 – 4 = 2\; (cm)\)

Mà \(AD = 2\; (cm)\). Vậy \(BC = AD \;(= 2cm)\)

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...