Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 18 trang 177 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 18 trang 177 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Cho điểm O thuộc đường thẳng xy. Trên tia Ox lấy điểm A với OA = 6cm, trên tia Oy lấy điểm...

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 2 : Đoạn thẳng – Bài 18 trang 177 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Cho điểm O thuộc đường thẳng xy. Trên tia Ox lấy điểm A với OA = 6cm, trên tia Oy lấy điểm B với OB = 3 cm, trên tia AB lấy điểm C với AC = 4 cm. Tính các đoạn AB và BC.

Đề bài

Cho điểm O thuộc đường thẳng xy. Trên tia Ox lấy điểm A với OA = 6cm, trên tia Oy lấy điểm B với OB = 3 cm, trên tia AB lấy điểm C với AC = 4 cm. Tính các đoạn AB và BC.

Lời giải chi tiết

 

Ta có Ox và Oy là hai tia đối nhau, A \( \in \) tia Ox, B \( \in \) tia Oy

Quảng cáo

Do đó OA và OB là hai tia đối nhau => O nằm giữa A và B

Nên \(AB = OA + OB.\) Do đó \(AB = 6 + 3 = 9\; (cm)\)

Trên tia AB có hai điểm C và B mà \(AC < AB \;(4cm < 9cm)\) nên C nằm giữa A và B

Ta có: \(AC + BC = AB\). Do đó \(BC = AB – AC = 9 – 4 = 5 (cm)\)

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...