Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bạn nào đúng trang 105 Tài liệu dạy – học toán 6...

Bạn nào đúng trang 105 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Bạn Hùng nói “ Giá trị tuyệt đối của một số nguyên luôn là một số nguyên...

Chia sẻ
3. Thứ tự trong tập hợp các số nguyên – Bạn nào đúng trang 105 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Bạn Hùng nói : “ Giá trị tuyệt đối của một số nguyên luôn là một số nguyên dương”.

Đề bài

Bạn Hùng nói : “ Giá trị tuyệt đối của một số nguyên luôn là một số nguyên dương”.

Bạn Nam nói : “ Giá trị tuyệt đối của một số nguyên luôn là một số nguyên không âm”.

Hỏi bạn nào đúng ? Tại sao ?

Lời giải chi tiết

Bạn Nam đúng

*Giải thích:

Ta có: Giá trị tuyệt đối của số 0 là số 0

         Giá trị tuyệt đối của một số nguyên khác số 0 luôn là một số nguyên dương.

Vậy giá trị tuyệt đối của một số nguyên luôn là một số nguyên không âm.