Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Bài 3 trang 140 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí...

Bài 3 trang 140 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Sự bay hơi là xảy ra ở mặt thoáng của chất lỏng. Sự sôi có xảy ra ở cả mặt thoáng...

Bài 3 trang 140 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Sự bay hơi là xảy ra ở mặt thoáng của chất lỏng. Sự sôi có xảy ra ở cả mặt thoáng của chất lỏng và trong. Bài: Chủ đề 24: Sự sôi

Sự bay hơi và sự sôi có cùng đặc điểm nào sau đây?

A. Xảy ra ở mặt thoáng của chất lỏng.

Quảng cáo

B. Xảy ra cả ở mặt thoáng và trong chất lỏng.

C. Chỉ xây ra ở mặt thoáng của chất lỏng

D. Xảy ra ở một nhiệt độ xác định của chất lỏng.

Sự bay hơi là xảy ra ở mặt thoáng của chất lỏng. Sự sôi có xảy ra ở cả mặt thoáng của chất lỏng và trong lòng chất lỏng.

Chọn A.