Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Bài 2 trang 140 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí...

Bài 2 trang 140 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Các chất khác nhau có nhiệt độ sôi giống hay khác nhau?...

Bài 2 trang 140 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Nước trong hỗn hợp đã không còn vì nưóc sôi ở 1000C  và không tăng khi sôi. Vậy khi nào nước bốc hơi hết thì. Bài: Chủ đề 24: Sự sôi

Các chất khác nhau có nhiệt độ sôi giống hay khác nhau?

Quảng cáo

Nhiệt độ sôi của dầu ăn khoáng 200°C. Đun nóng một hỗn hợp gồm cả nưóc và dầu ăn, khi dầu ăn sôi thì nuóc trong hỗn hợp có còn không? Vì sao?

– Các chất khác nhau có nhiệt độ sôi khác nhau.

– Nước trong hỗn hợp đã không còn vì nưóc sôi ở 1000C  và không tăng khi sôi. Vậy khi nào nước bốc hơi hết thì hỗn hợp chỉ còn lại dầu mới tiếp tục tăng nhiệt độ lên 2000C.