Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Hoạt động 3 trang 89 Sách Tài liệu dạy – học Vật...

Hoạt động 3 trang 89 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Thực hiện thí nghiệm như hình H16.4 để đo lực kéo vật đi lên và nhận xét....

Hoạt động 3 trang 89 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. …. N. Bài: Chủ đề 16: Ròng rọc

Thực hiện thí nghiệm như hình H16.4 để đo lực kéo vật đi lên và nhận xét.

– Dụng cụ: quả cân, lực kế, ròng rọc, dây kéo, giá đỡ.

– Kéo từ từ lực kế theo các phương khác nhau. Đọc số chỉ của lực kế và ghi vào các chỗ trống trong bảng kết quả.

Bảng kết quả thí nghiệm

 

Khối lượng quả cân

Trọng lượng quả cân

Phương, chiều của lực kéo

Cường độ của lực kéo

50g

…. N

Phương thẳng đứng, hướng xuống

… N

Quảng cáo

Phương ngang

… N

Phương xiên

… N

100g

…. N

Phương thẳng đứng, hướng xuống

… N

Phương ngang

… N

Phương xiên

… N

 

Từ kết quả thí nghiệm, hãy so sánh phương, chiều, cường độ của lực kéo vật lên trực tiếp và lực kéo vật lên qua ràng rọc cố định.

Từ đó, hãy nêu tác dụng của ròng rọc cố định khi kéo vật lên cao.

Nhận xét:

Lực kéo vật lên trực tiếp và lực kéo vật lên qua ròng rọc cố định có phưong, chiều khác nhau nhưng có cường độ bằng nhau.