Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Hoạt động 4 trang 111 Sách Tài liệu dạy – học Vật...

Hoạt động 4 trang 111 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Nhìn vào các nhiệt kế nêu trên, ta dựa vào đâu để đọc đưọc số chỉ của...

Hoạt động 4 trang 111 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Lời giải chi tiết Bài: Chủ đề 20: Nhiệt kế – Nhiệt giai

Quảng cáo

Nhìn vào các nhiệt kế nêu trên, ta dựa vào đâu để đọc đưọc số chỉ của nhiệt độ mà chúng đo được? Từ đó hãy cho biết, nguyên tắc hoạt động của các nhiệt kế này dựa trên hiên tượng vật lí nào?

Trong nhiệt giai Xen-xi-út, đơn vị nhiệt độ được kí hiệu là 0C.  Nhiệt giai này quy ước nhiệt độ cùa nước đá đang tan là 00C của hơi nước đang sôi là 1000C

Trong nhiệt giai Fa-ren-hai, đơn vị nhiệt độ được kí hiệu là °F, nhiệt độ của nước đá đang tan là 32°F và của hơi nước đang sôi là 212 °F.