Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Hoạt động 5 trang 111 Sách Tài liệu dạy – học Vật...

Hoạt động 5 trang 111 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Chủ đề 20: Nhiệt kế – Nhiệt giai...

Hoạt động 5 trang 111 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Biến đổi từ 0F sang 0C:  \(t{(^0}C) = {{t{(^0}F) – 32} \over {1,8}}\). Bài: Chủ đề 20: Nhiệt kế – Nhiệt giai

Quảng cáo

Em hãy tìm công thức chuyển đổi nhiệt độ giữa nhiệt giai Xen-xi-út và nhiệt giai Fa-ren-hai.

Biến đổi từ 0C sang 0F: \(t{(^0}F) = t{(^0}C).1,8 + 32\)

Biến đổi từ 0F sang 0C:  \(t{(^0}C) = {{t{(^0}F) – 32} \over {1,8}}\)