Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Hoạt động 5 trang 44 Sách Tài liệu dạy – học Vật...

Hoạt động 5 trang 44 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Hãy thí nghiệm và nhận xét....

Hoạt động 5 trang 44 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Dây dọi là dụng cụ mà thợ nề (thợ xây) dùng đế xác định phưong thẳng đứng. Dây dọi gồm quả nặng treo vào đầu một. Bài: Chủ đề 8: Trọng lực – Đơn vị lực

Hãy thí nghiệm và nhận xét.

Quảng cáo

Dây dọi là dụng cụ mà thợ nề (thợ xây) dùng đế xác định phưong thẳng đứng. Dây dọi gồm quả nặng treo vào đầu một sợi dây mềm (Hình H8.4). Phương của dây dọi là phương thẳng đứng.

Mặt nước là mặt năm ngang. Em hãy treo một dây dọi cạnh mặt nưóc nằm yên của một bể chứa bằng thủy tinh và dùng một thưóc êke đế tìm mối liên hệ giữa phương thẳng đứng vói mặt nằm ngang (như hình H8.5).

Nhận xét: Phương thẳng đứng vuông góc với mặt nằm ngang.