Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy học Toán 8 Luyện tập 10 trang 35 Tài liệu dạy – học Toán 8...

Luyện tập 10 trang 35 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1, Một trình duyệt web mở ra trên màn hình máy tính như hình dưới....

Chia sẻ
Luyện tập – Chủ đề 2 : Phân tích đa thức thành nhân tử – Luyện tập 10 trang 35 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1. Giải bài tập Một trình duyệt web mở ra trên màn hình máy tính như hình dưới.

Đề bài

Một trình duyệt web mở ra trên màn hình máy tính như hình dưới.

a) Tính chiều dài x của cửa sổ trình duyệt nếu diện tích của cửa sổ trình duyệt bằng 24 inch2.

b) Biết cửa sổ trình duyệt che phủ \({3 \over {13}}\) màn hình vi tính. Hãy tính kích thước chiều dài, chiều rộng của màn hình vi tính.

 

Lời giải chi tiết

a) Diện tích của cửa sổ trình duyệt bằng \(x\left( {x – 2} \right)\)

Theo đầu bài, ta có:

\(\eqalign{  & x\left( {x – 2} \right) = 24  \cr  & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{x^2} – 2x – 24 = 0  \cr  & \,\,\,{x^2} – 6x + 4x – 24 = 0  \cr  & x\left( {x – 6} \right) + 4\left( {x – 6} \right) = 0  \cr  & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left( {x – 6} \right)\left( {x + 4} \right) = 0 \cr} \)

Quảng cáo

\(x – 6 = 0\) hoặc \(x + 4 = 0\)

\(x = 6\) hoặc \(x =  – 4\)

Vì chiều dài của cửa sổ trình duyệt là số dương nên \(x = 6\)

Vậy chiều dài của cửa sổ trình duyệt là 6 inch.

b) Chiều dài màn hình vi tính là \(6 + 7 = 13\,\,\left( {inch} \right)\)

Diện tích màn hình vi tính là : \(24:{3 \over {13}} = 104\,\,\left( {inc{h^2}} \right)\)

Chiều rộng màn hình vi tính là : \(104:13 = 8\,\,\left( {inch} \right)\).

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...