Trang chủ Lớp 12 SBT Toán 12 Nâng cao Câu 3.2 trang 141 SBT Giải Tích Nâng cao lớp 12: Tìm...

Câu 3.2 trang 141 SBT Giải Tích Nâng cao lớp 12: Tìm nguyên hàm của các hàm số sau:...

Tìm nguyên hàm của các hàm số sau: Câu 3.2 trang 141 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao – Bài 1. Nguyên hàm

Tìm nguyên hàm của các hàm số sau:

a) \(y = \left( {x + 2} \right)\left( {x – 3} \right)\)   

b) \(y = \left( {{x^2} – 3x} \right)\left( {x + 1} \right)\)

c) \(y = {\left( {x – 3} \right)^3}\)                                                 

Quảng cáo

d) \(y = \left( {x + 2{x^3}} \right)\left( {x + 1} \right)\)

Giải

a) \({{{x^3}} \over 3} – {{{x^2}} \over 2} – 6x + C\)                                           

b) \({{{x^4}} \over 4} – {{2{x^3}} \over 3} – {{3{x^2}} \over 2} + C\)

c) \({{{{\left( {x – 3} \right)}^4}} \over 4} + C\)                                                  

d) \({{2{x^5}} \over 5} + {{{x^4}} \over 2} + {{{x^3}} \over 3} + {{{x^2}} \over 2} + C\)

Quảng cáo