Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 12 trang 80 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 12 trang 80 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Thực hiện phép tính sau, rồi phân tích kết quả ra thừa số nguyên tố....

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 8 : Số nguyên tố – Hợp số – Bài 12 trang 80 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Thực hiện phép tính sau, rồi phân tích kết quả ra thừa số nguyên tố.

Thực hiện phép tính sau, rồi phân tích kết quả ra thừa số nguyên tố.

\(\eqalign{  & a)\;444:4 + 289:{17^2}  \cr  & b)\;{5.3^2} – 3.7 + {2^3}.15 \cr} \)

a) 

\(\eqalign{
& 444:4 + 289:{17^2} \cr
& = 111 + 289:289 \cr
& = 111 + 1 = 112 \cr} \)

Quảng cáo

Ta có: \(112 = {2^4}.7\)

b) 

\(\eqalign{
& {5.3^2}-3.7 + {2^3}.15 \cr
& = 5.9-3.7 + 8.15 \cr
& = 45 – 21 + 120 = 144 \cr} \)

Ta có: \(144 = {2^4}{.3^2}\)

Quảng cáo


Chia sẻ