Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 23 trang 162 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 23 trang 162 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Trên đường thẳng xy cho bốn điểm A, B, C, D theo thứ tự đó....

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 1 : Điểm và đường thẳng – Bài 23 trang 162 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Trên đường thẳng xy cho bốn điểm A, B, C, D theo thứ tự đó.

Đề bài

Trên đường thẳng xy cho bốn điểm A, B, C, D theo thứ tự đó.

a) Hãy nêu các cặp tia đối nhau.

b) Hãy nêu các cặp tia trùng nhau.

Lời giải chi tiết

a)

 

Tia

Tia đối

Ax

Ay

AB

AC

AD

Ay

Ax

 

 

 

AB

Ax

 

 

 

AC

Ax

 

 

 

AD

Ax

 

 

 

Bx

By

BC

BD

 

By

Bx

BA

 

 

BA

By

BC

BD

 

BC

Bx

BA

 

 

BD

Bx

BA

 

 

Cx

Cy

CD

 

 

Cy

Cx

CA

CB

 

CA

Cy

CD

 

 

CB

Cy

CD

 

 

CD

Cx

CA

CB

 

Dx

Dy

 

 

 

Dy

Dx

DA

DB

Quảng cáo

DC

DA

Dy

 

 

 

DB

Dy

 

 

 

DC

Dy

 

 

 

b)

Tia

Tia trùng

Ay

AB

AC

AD

AB

Ay

AC

AD

AC

Ay

AB

AD

AD

Ay

AB

AC

Bx

BA

 

 

By

BC

BD

 

BA

Bx

 

 

BC

By

BD

 

BD

By

BC

 

Cx

CA

CB

 

Cy

CD

 

 

CA

Cx

CB

 

CB

Cx

CA

 

CD

Cy

 

 

Dx

DA

DB

DC

DA

Dx

DB

DC

DB

Dx

DA

DC

DC

Dx

DA

DB

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...