Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 9 trang 80 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập...

Bài 9 trang 80 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập 1, Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố rồi tìm tập hợp các ước của mỗi số...

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 8 : Số nguyên tố – Hợp số – Bài 9 trang 80 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố rồi tìm tập hợp các ước của mỗi số :

Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố rồi tìm tập hợp các ước của mỗi số :

57  ;     42   ;    60    ;      75        ;     120.

\(57 = 3.19\). Ta có \(Ư(57) = \{1; 3; 19; 57\}\)

\(42 = 2.3.7\). Ta có

Quảng cáo

\(Ư(42) = \{1; 2; 3; 6; 7; 14; 21; 42\}\)

\(60 = {2^2}.3.5\). Ta có \(Ư(60) = \left\{{1; 2; 3; 4; 5; 6; 10; 12; 15; 20; 30; 60}\right\}\)

\(75 = {3.5^2}\). Ta có \(Ư(75) = \left\{{1; 3; 5; 15; 25; 75}\right\}\)

\(120 = {2^3}.3.5\). Ta có \(Ư(120) = \left\{{1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 15; 20; 24; 30; 40; 60; 120}\right\}\)Chia sẻ