Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy học Toán 8 Bài tập 10 trang 24 Dạy & học Toán 8 tập 2:...

Bài tập 10 trang 24 Dạy & học Toán 8 tập 2: Giải các phương trình sau, viết số gần đúng của mỗi nghiệm ở dạng số thập phân bằng cách ...

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 1 : Phương trình bậc nhất một ẩn – Bài tập 10 trang 24 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2. Giải bài tập Giải các phương trình sau, viết số gần đúng của mỗi nghiệm ở dạng số thập phân bằng cách làm tròn đến hàng phần trăm:

Giải các phương trình sau, viết số gần đúng của mỗi nghiệm ở dạng số thập phân bằng cách làm tròn đến hàng phần trăm:

a) \(5x – 13 = 0\)

b) \(18 + 7x = 0\)

c) \(12 – 5x = 2x – 3\)

\(\eqalign{  & a)\;5x – 13 = 0  \cr  &  \Leftrightarrow 5x = 13  \cr  &  \Leftrightarrow x = 13:5\cr& \Leftrightarrow x \approx 2,60 \cr} \)

Quảng cáo

Vậy nghiệm gần đúng của phương trình là \(x \approx 2,60\)

\(\eqalign{  & b)\;18 + 7x = 0  \cr  &  \Leftrightarrow 7x =  – 18  \cr  &  \Leftrightarrow x =  – 18:7\cr& \Leftrightarrow x \approx  – 2,57 \cr} \)

Vậy nghiệm gần đúng của phương trình là \(x \approx  – 2,57\)

\(\eqalign{  & c)\;12 – 5x = 2x – 3  \cr  &  \Leftrightarrow  – 5x – 2x =  – 3 – 12  \cr  &  \Leftrightarrow  – 7x =  – 15  \cr  &  \Leftrightarrow x =  – 15:( – 7)\cr& \Leftrightarrow x \approx 2,14 \cr} \)

Vậy nghiệm gần đúng của phương trình là \(x \approx 2,14\)Chia sẻ