Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy học Toán 8 Bài tập 11 trang 24 Tài liệu dạy & học Toán 8...

Bài tập 11 trang 24 Tài liệu dạy & học Toán 8 tập 2: Giải các phương trình:...

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 1 : Phương trình bậc nhất một ẩn – Bài tập 11 trang 24 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2. Giải bài tập Giải các phương trình:

Giải các phương trình:

a) \(5x – 2 = 2x + 3\)

b) \(3 – 2u + 4 + 6u = u + 7 + 3u\)

c) \(1 – (x – 6) = 4(2 – 2x)\)

d) \(-6(1,5 – 2v) = 3(-15 + 2v)\)

e) \(0,3 – 2(0,5t – 0,1) = 4(t – 2,5) – 0,7\)

f) \(\dfrac{3}{2}\left( {x – \dfrac{5}{4}} \right) – \dfrac{5}{8} = x\)

\(\eqalign{  & a)\,5x – 2 = 2x + 3  \cr  &  \Leftrightarrow 5x – 2x = 3 + 2  \cr  &  \Leftrightarrow 3x = 5 \cr&\Leftrightarrow x = {5 \over 3} \cr} \)

Tập nghiệm của phương trình: \(S = \left\{ {{5 \over 3}} \right\}\)

Quảng cáo

\(\eqalign{  & b)\,3 – 2u + 4 + 6u = u + 7 + 3u  \cr  &  \Leftrightarrow 4u + 7 = 4u + 7  \cr  &  \Leftrightarrow 4u – 4u = 7 – 7 \cr&\Leftrightarrow 0u = 0 \cr} \)

Tập nghiệm của phương trình: S = R

\(\eqalign{  & c)\,1 – (x – 6) = 4(2 – 2x)  \cr  &  \Leftrightarrow 1 – x + 6 = 8 – 8x  \cr  &  \Leftrightarrow  – x + 7 = 8 – 8x  \cr  &  \Leftrightarrow  – x + 8x = 8 – 7  \cr  &  \Leftrightarrow 7x = 1\cr& \Leftrightarrow x = {1 \over 7} \cr} \)

Tập nghiệm của phương trình: \(S = \left\{ {{1 \over 7}} \right\}\)

\(\eqalign{  & d) – 6(1,5 – 2v) = 3( – 15 + 2v)  \cr  &  \Leftrightarrow  – 9 + 12v =  – 45 + 6v  \cr  &  \Leftrightarrow 12v – 6v =  – 45 + 9  \cr  &  \Leftrightarrow 6v =  – 36  \cr  &  \Leftrightarrow v =  – 36:6 \cr&\Leftrightarrow v =  – 6 \cr} \)

Tập nghiệm của phương trình: S = {-6}

\(\eqalign{  & e)\,0,3 – 2(0,5t – 0,1) = 4(t – 2,5) – 0,7  \cr  &  \Leftrightarrow 0,3 – t + 0,2 = 4t – 10 – 0,7  \cr  &  \Leftrightarrow  – t – 4t =  – 10,7 – 0,5  \cr  &  \Leftrightarrow  – 5t =  – 11,2  \cr  &  \Leftrightarrow t =  – 11,2:( – 5) \cr&\Leftrightarrow t = {{56} \over {25}} \cr} \)

Tập nghiệm của phương trình: \(S = \left\{ {{{56} \over {25}}} \right\}\)

\(\eqalign{  & f){3 \over 2}\left( {x – {5 \over 4}} \right) – {5 \over 8} = x  \cr  &  \Leftrightarrow {3 \over 2}x – {{15} \over 8} – {5 \over 8} = x  \cr  &  \Leftrightarrow {3 \over 2}x – x = {5 \over 2}  \cr  &  \Leftrightarrow {1 \over 2}x = {5 \over 2}  \cr  &  \Leftrightarrow x = {5 \over 2}:{1 \over 2} \cr& \Leftrightarrow x = 5 \cr} \)

Tập nghiệm của phương trình: \(S = \{5\}\)Chia sẻ