Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy học Toán 8 Bài tập 12 trang 24 Tài liệu dạy & học Toán lớp...

Bài tập 12 trang 24 Tài liệu dạy & học Toán lớp 8 tập 2: Giải phương trình...

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 1 : Phương trình bậc nhất một ẩn – Bài tập 12 trang 24 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2. Giải bài tập Giải phương trình

\(\eqalign{  & a)\,\,{{y – 3} \over 2} = {1 \over 4}  \cr  & b)\,\,{{y + 5} \over 3} = 7  \cr  & c)\,\,8 – {{x – 2} \over 2} = {x \over 4}  \cr  & d)\,\,{{x – 2} \over 2} – {{x – 3} \over 4} = {7 \over 4}  \cr  & e)\,\,{{y – 3} \over 3} – {{y – 2} \over 2} =  – 1 \cr} \)

\(\eqalign{  & a)\,{{y – 3} \over 2} = {1 \over 4}  \cr  &  \Leftrightarrow {{2(y – 3)} \over 4} = {1 \over 4}  \cr  &  \Leftrightarrow 2y – 6 = 1  \cr  &  \Leftrightarrow 2y = 1 + 6\cr& \Leftrightarrow 2y = 7\cr& \Leftrightarrow y = {7 \over 2} \cr} \)

Tập nghiệm của phương trình là \(S = \left\{ {{7 \over 2}} \right\}\)

\(\eqalign{  & b)\,{{y + 5} \over 3} = 7  \cr  &  \Leftrightarrow {{y + 5} \over 3} = {{21} \over 3}  \cr  &  \Leftrightarrow y + 5 = 21  \cr  &  \Leftrightarrow y = 21 – 5\cr& \Leftrightarrow y = 16 \cr} \)

Tập nghiệm của phương trình là \(S = \{16\}\)

Quảng cáo

\(\eqalign{  & c)\,8 – {{x – 2} \over 2} = {x \over 4}  \cr  &  \Leftrightarrow {{32} \over 4} – {{2(x – 2)} \over 4} = {x \over 4}  \cr  &  \Leftrightarrow 32 – 2x + 4 = x  \cr  &  \Leftrightarrow  – 2x + 36 = x  \cr  &  \Leftrightarrow  – 2x – x =  – 36  \cr  &  \Leftrightarrow  – 3x =  – 36 \cr&\Leftrightarrow x = 12 \cr} \)

Tập nghiệm của phương trình là \(S = \{12\}\)

\(\eqalign{  & d)\,{{x – 2} \over 2} – {{x – 3} \over 4} = {7 \over 4}  \cr  &  \Leftrightarrow {{2(x – 2)} \over 4} – {{x – 3} \over 4} = {7 \over 4}  \cr  &  \Leftrightarrow 2x – 4 – x + 3 = 7  \cr  &  \Leftrightarrow x – 1 = 7  \cr  &  \Leftrightarrow x = 7 + 1\cr& \Leftrightarrow x = 8 \cr} \)

Tập nghiệm của phương trình là \(S = \{8\}\)

\(\eqalign{  & e)\,{{y – 3} \over 3} – {{y – 2} \over 2} =  – 1  \cr  &  \Leftrightarrow {{2(y – 3)} \over 6} – {{3(y – 2)} \over 6} = {{ – 6} \over 6}  \cr  &  \Leftrightarrow 2y – 6 – 3y + 6 =  – 6  \cr  &  \Leftrightarrow  – y =  – 6 \cr& \Leftrightarrow y = 6 \cr} \)

Tập nghiệm của phương trình là \(S = \{6\}\)Chia sẻ