Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy học Toán 8 Bài tập 4 trang 24 Dạy & học Toán 8 tập 2:...

Bài tập 4 trang 24 Dạy & học Toán 8 tập 2: Tìm tập nghiệm của các phương trình sau...

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 1 : Phương trình bậc nhất một ẩn – Bài tập 4 trang 24 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2. Giải bài tập Tìm tập nghiệm của các phương trình sau :

Tìm tập nghiệm của các phương trình sau :

a) \(x + 2 = 2x + 3\) ;

b) \({x^2} = 121\);

c) \({x^2} – 1 = \left( {x + 1} \right)\left( {x – 1} \right)\) ;

d) \(x + 5 = x – 5\) ;

e) \({x^2} =  – 1\) .

Quảng cáo

a) Phương trình \(x + 2 = 2x + 3\) có tập nghiệm là \(S = \left\{ { – 1} \right\}\)

b) Phương trình \({x^2} = 121\) có tập nghiệm là \(S = \left\{ { – 11;11} \right\}\)

c) Phương trình \({x^2} – 1 = \left( {x + 1} \right)\left( {x – 1} \right)\) có tập nghiệm là S = R

d) Phương trình \(x + 5 = x – 5\) có tập nghiệm là \(S = \emptyset \)

e) Phương trình \({x^2} =  – 1\) có tập nghiệm là \(S = \emptyset \)Chia sẻ