Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy học Toán 8 Bài tập 9 trang 24 Tài liệu dạy & học Toán 8...

Bài tập 9 trang 24 Tài liệu dạy & học Toán 8 tập 2: Giải các phương trình:...

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 1 : Phương trình bậc nhất một ẩn – Bài tập 9 trang 24 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2. Giải bài tập Giải các phương trình:

Giải các phương trình:

a) \(5x -3 = 0 \)             

b) \(3x + x +12 = 0\)

c) \(2x – 5 = 3 – x  \)         

d) \(17 – 2x = 19 – x\)

\(\eqalign{  & a)\;5x – 30 = 0  \cr  &  \Leftrightarrow 5x = 30  \cr  &  \Leftrightarrow x = 30:5 \cr&\Leftrightarrow x = 6 \cr} \)

Quảng cáo

Tập nghiệm của phương trình: \(S = \{6\}\)

\(\eqalign{  & b)\;3x + x + 12 = 0  \cr  &  \Leftrightarrow 4x + 12 = 0  \cr  &  \Leftrightarrow 4x =  – 12  \cr  &  \Leftrightarrow x =  – 12:4 \cr&\Leftrightarrow x =  – 3 \cr} \)

Tập nghiệm của phương trình: \(S = \{-3\}\)

\(\eqalign{  & c)\;2x – 5 = 3 – x  \cr  &  \Leftrightarrow 2x + x = 3 + 5  \cr  &  \Leftrightarrow 3x = 8 \Leftrightarrow x = 8:3 \cr&\Leftrightarrow x = {8 \over 3} \cr} \)

Tập nghiệm của phương trình: \(S = {\rm{\{ }}{8 \over 3}{\rm{\} }}\)

\(\eqalign{  & d)\;17 – 2x = 19 – x  \cr  &  \Leftrightarrow  – 2x + x = 19 – 17  \cr  &  \Leftrightarrow  – x = 2 \Leftrightarrow x = 2:( – 1)\cr& \Leftrightarrow x =  – 2 \cr} \)

Tập nghiệm của phương trình: \(S = \{-2\}\)Chia sẻ