Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy học Toán 8 Bài tập 13 trang 25 Tài liệu dạy & học Toán 8...

Bài tập 13 trang 25 Tài liệu dạy & học Toán 8 tập 2: Tìm tập nghiệm của mỗi phương trình sau:...

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 1 : Phương trình bậc nhất một ẩn – Bài tập 13 trang 25 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2. Giải bài tập Tìm tập nghiệm của mỗi phương trình sau:

Tìm tập nghiệm của mỗi phương trình sau:

\(\eqalign{  & a)\,\,2x + 15 = 0  \cr  & b)\,\,\sqrt 3 x + 12 = \sqrt 3 x + 12  \cr  & c)\,17x + 16 = 17x + 15 \cr} \)

\(\eqalign{  & a)\,2x + 15 = 0  \cr  &  \Leftrightarrow 2x =  – 15  \cr  &  \Leftrightarrow x =  – 15:2\cr& \Leftrightarrow x =  – {{15} \over 2} \cr} \)

Tập nghiệm của phương trình là \(S = \left\{ \dfrac{ – 15}{ 2} \right\}\)

Quảng cáo

\(\eqalign{  & b)\sqrt 3 x + 12 = \sqrt 3 x + 12  \cr  &  \Leftrightarrow \sqrt 3 x – \sqrt 3 x = 12 – 12 \cr&\Leftrightarrow 0x = 0 \cr} \)

Tập nghiệm của phương trình là \(S =\mathbb R\)

\(\eqalign{  & c)17x + 16 = 17x + 15  \cr  &  \Leftrightarrow 17x – 17x = 15 – 16\cr& \Leftrightarrow 0x = 1 \cr} \)

Tập nghiệm của phương trình là \(S = Ø\)Chia sẻ