Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy học Toán 8 Bài tập 2 trang 24 Dạy & học Toán 8 tập 2:...

Bài tập 2 trang 24 Dạy & học Toán 8 tập 2: Hãy xét xem x = -2 là nghiệm của phương trình nào sau đây...

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 1 : Phương trình bậc nhất một ẩn – Bài tập 2 trang 24 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2. Giải bài tập Hãy xét xem x = -2 là nghiệm của phương trình nào sau đây :

Hãy xét xem \(x = -2\) là nghiệm của phương trình nào sau đây :

a) \(x + 2 = 0\)                                   

b) \(x – 2 = 0\) 

c) \(\left( {x + 2} \right)\left( {x – 2} \right) = 0\)   

c) \(x – 2 = x – 2\) .

a) Thế \(x = -2\) vào vế trái của phương trình \(x + 2 = 0\)

Ta có: \(x + 2 =  – 2 + 2 = 0 \Rightarrow x =  – 2\) là nghiệm của phương trình \(x – 2 = 0\)

Quảng cáo

b) Thế \(x = -2\) vào vế trái của phương trình \(x – 2 = 0\)

Ta có: \(x – 2 =  – 2 – 2 =  – 4 \ne 0 \Rightarrow x =  – 2\) không là nghiệm của phương trình \(x – 2 = 0\)

c) Thế \(x = -2\) vào vế trái của phương trình \(\left( {x + 2} \right)\left( {x – 2} \right) = 0\)

Ta có: \(\left( { – 2 + 2} \right)\left( { – 2 – 2} \right) = 0.\left( { – 4} \right) = 0\)

\( \Rightarrow x =  – 2\) là nghiệm của phương trình \(\left( {x + 2} \right)\left( {x – 2} \right) = 0\)

d) Thế \(x = -2\) vào vế trái của phương trình \(x – 2 = x – 2\)

Ta có: \(x – 2 =  – 2 – 2 =  – 4\) và \(x – 2 =  – 2 – 2 =  – 4\)

\( \Rightarrow x – 2\) là nghiệm của phương trình \(x – 2 = x – 2\)Chia sẻ