Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy học Toán 8 Bài tập 7 trang 24 Tài liệu dạy & học Toán 8...

Bài tập 7 trang 24 Tài liệu dạy & học Toán 8 tập 2: Hãy chỉ ra các phương trình bậc nhất trong các phương trình sau:...

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 1 : Phương trình bậc nhất một ẩn – Bài tập 7 trang 24 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2. Giải bài tập Hãy chỉ ra các phương trình bậc nhất trong các phương trình sau:

Hãy chỉ ra các phương trình bậc nhất trong các phương trình sau:

a) 3 + x = 0                     b) 2x + x2 = 0

c) 1- 3y = 0                     d) 3x = 0

e) 0x – 3 = 0

• Phương trình a) 3 + x = 0 là phương trình bậc nhất ẩn x

Quảng cáo

(Vì có dạng ax + b = 0 với a = 1; b = 3)

• Phương trình c) 1 – 3y = 0 là phương trình bậc nhất ẩn y

(Vì có dạng ay + b = 0 với a = -3; b = 1)

• Phương trình d) 3x = 0 là phương trình bậc nhất ẩn x

(Vì có dạng ax + b = 0 với a = 3; b = 0)

Các phương trình b) e) không phải là phương trình bậc nhấtChia sẻ