Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy học Toán 8 Bài tập 6trang 42 Tài liệu dạy & học Toán lớp 8...

Bài tập 6trang 42 Tài liệu dạy & học Toán lớp 8 tập 2: Cho x > y. Hãy so sánh x – 12với y – 12...

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 3 : Liên hệ giữa phép cộng và phép nhân với bất phương trình – Bài tập 6 trang 42 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2. Giải bài tập Cho x > y. Hãy so sánh x – 12 với y – 12

Cho \(x > y\). Hãy so sánh \(x – 12\)  với \(y – 12\)

Quảng cáo

Vì \(x > y \Rightarrow x + ( – 12) > y + ( – 12) \)

\(\Rightarrow x – 12 > y – 12\)Chia sẻ