Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy học Toán 8 Bài tập 8trang 42 Dạy & học Toán 8 tập 2: Minh...

Bài tập 8trang 42 Dạy & học Toán 8 tập 2: Minh ít tuổi hơn Mẫn. Hỏi cách đây nốn năm thì tuổi bạn nào nhiều hơn ?...

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 3 : Liên hệ giữa phép cộng và phép nhân với bất phương trình – Bài tập 8 trang 42 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2. Giải bài tập Minh ít tuổi hơn Mẫn. Hỏi cách đây nốn năm thì tuổi bạn nào nhiều hơn ?

Minh ít tuổi hơn Mẫn. Hỏi cách đây nốn năm thì tuổi bạn nào nhiều hơn ?

Gọi a, b lần lượt là số tuổi của Minh và Mẫn thì: \(a < b\)

Quảng cáo

Cách đây bốn năm tuổi của Minh là \(a – 4\) và tuổi của Mẫn là \(b – 4\)

Từ \(a < b\) suy ra \(a + ( – 4) < b + ( – 4) \Rightarrow a – 4 < b – 4\)

Vậy cách đây bốn năm thì tuổi của Mẫn nhiều hơn.Chia sẻ