Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy học Toán 8 Thử tài bạn trang 10 Tài liệu dạy & học Toán 8...

Thử tài bạn trang 10 Tài liệu dạy & học Toán 8 tập 2: Hãy chỉ ra ẩn của mỗi phương trình sau...

Chia sẻ
1. Mở đầu về phương trình – Thử tài bạn trang 10 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2. Giải bài tập Hãy chỉ ra ẩn của mỗi phương trình sau :

Hãy chỉ ra ẩn của mỗi phương trình sau :

a)\(y + 1 = 3;\)                b) \(9 = {u^2} – 1\) .

Quảng cáo

a) Phương trình \(y + 1 = 3\) với ẩn y

b) Phương trình \(9 = {u^2} – 1\) với ẩn u

Quảng cáo


Chia sẻ