Toán lớp 8

Trang chủ Lớp 8 Toán lớp 8
Bài 43 trang 53 sgk Toán 8 tập 2, Tìm x sao cho
a) Giá trị của biểu thức 5 – 2x là số dương;...
Bài 44 trang 54 sgk Toán 8 tập 2, Trong một cuộc thi đố vui. Ban tổ chức quy...
Trong một cuộc thi đố vui. Ban tổ chức quy định mỗi người dự thi phải trả lời 10 câu hỏi ở vòng sơ tuyển. Mỗi câu hỏi này có sẵn 4 đáp án, nhưng trong đó chỉ có 1 đáp án đúng. Ngư...
Bài 40 trang 53 sgk Toán 8 tập 2, Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm...
a) x – 1 < 3;                                          b) x + 2  > 1;...
Bài 41 trang 53 sgk Toán 8 tập 2, Giải các bất phương trình:
a) \({{2 – x} \over 4} < 5;\)                                           ...
Bài 39 trang 53 sgk Toán 8 tập 2, Kiểm tra xem -2 là nghiệm của bất phương trình...
a)-3x + 2 > -5;                                     b)10 – 2x < 2;...
Bài 57 trang 129 sgk Toán 8 tập 2, Tính thể tích của hình chóp đều, hình chóp cụt...
Hướng dẫn: Hình chóp L.EFGH cũng là hình chóp đều...
Bài 38 trang 53 sgk Toán 8 tập 2, Cho m > n, chứng minh
a)m + 2 > n +2;                                               b)-2m < -2n;...

Luyện tập

Câu 2 trang 62 SGK Lý 8, Nêu một ví dụ chứng tỏ một vật có thể chuyển động so với vật này, nhưng...
Câu hỏi và bài tập tổng kết chương I : Cơ học - Câu 2 trang 62 SGK Vật lí 8. Nêu một ví...
Câu 5 Unit 15 Trang 123 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8: Complete the passage using the correct form of the verbs in...
Complete the passage using the correct form of the verbs in the box.. Câu 5 Unit 15 Trang 123 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng...
Câu 6 trang 6 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2: Cho hai phương trình
Cho hai phương trình. Câu 6 trang 6 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2 - Bài 1. Mở đầu về phương trình...