SBT Toán lớp 12

Trang chủ Lớp 12 SBT Toán lớp 12
Giải sách bài tập toán 12 - SBT Toán Giải Tích, Hình học lớp 12 trên Baitapsgk.com

Sách Toán Giải tích 12 

Chương 1: Ứng dụng đạo hàm về khảo sát hàm số Chương 2: Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ và hàm số Logarit Chương 3: Nguyên hàm- tích phân và ứng dụng Chương 4: Số phức
Bài tập trắc nghiệm trang 187, 188 SBT Giải tích 12: Tìm khẳng định sai trong các khẳng định
1. Hàm số nào dưới đây không là nguyên hàm của hàm số  \(f\left( x \right) = {{x\left( {2 + x} \right)} \over {{{\left( {x + 1} \right)}^2}}}?\)
Bài tập trắc nghiệm trang 134, 135 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12: Đạo hàm của hàm số y = x(lnx – 1)
1. Nếu \({a^{{{\sqrt 3 } \over 3}}} > {a^{{{\sqrt 2 } \over 2}}}\) và \({\log _b}{3 \over 4} < {\log _b}{4 \over 5}\) thì:
Quảng cáo


Bài 3.68 trang 134 sách bài tập – Hình học 12: Trong không gian Oxyz, cho bốn điểm A(6; -2; 3), B(0; 1; 6),...
Tâm I(x, y, z) của (S) có tọa độ là nghiệm của hệ phương trình
Bài 3.69 trang 134 sách bài tập (SBT) – Hình học 12: Trong không gian Oxyz, cho bốn điểm A(1; 0; 0), B(0; 1;...
Trong không gian Oxyz, cho bốn điểm   A(1; 0; 0),  B(0; 1; 0), C(0; 0; 1) và D(1; 1; 0).
Bài 3.70 trang 134 sách bài tập – Hình học 12: Cho hai đường thẳng
Cho hai đường thẳng   \({\Delta _1}:{x \over 2} = {{y + 2} \over 3} = {z \over 4}\)  và \({\Delta _2}:\left\{ {\matrix{{x = 1 + t} \cr {y = 2 + t} \cr {z = 1 + 2t} \cr} } \right.\
Bài 3.63 trang 133 sách bài tập – Hình học 12: Trong không gian Oxyz, cho ba điểm A, B, C
Trong không gian Oxyz, cho ba điểm A(1; 0; 0), B(1; 1; 1), \(C({1 \over 3};{1 \over 3};{1 \over 3})\)

Luyện tập

Bài 7.10 trang 61 SBT Hóa 12 Nâng cao: Một oxit của nguyên tố R có các tính chất
Một oxit của nguyên tố R có các tính chất sau:. Bài 7.10 trang 61 Sách bài tập (SBT) Hóa 12 Nâng cao. ...
Communication and Culture trang 54 Unit 9 SGK tiếng anh 12 mới, Tổng hợp các bài tập có trong phần Communication and Culture trang...
Unit 9: Choosing a career - Communication and Culture - trang 54 Unit 9 SGK tiếng anh 12 mới. Tổng hợp các bài tập...
Writing – Unit 8 trang 89 Tiếng Anh 12, Describing the world in which you would like to live in the year 2020. (Mô...
Unit 8 : Life In The Future - Cuộc Sống Ở Tương Lai - Writing - Unit 8 trang 89 Tiếng Anh 12. Describing...
Bài 6 trang 134 giải tích 12:z = 1 – i√2;b) z = -√2 + i√3.c) z = 5;d) z = 7i.
Bài 6 trang 134 sgk giải tích 12: Bài 1. Số phức. Bài 6.a) z = 1 - i√2;b) z = -√2 + i√3.c)...
Nghị luận xã hội vế biến đổi khí hậu, Nhân loại đang đứng trước nguy cơ bị diệt vong do tác động của nạn...
Nghị luận xã hội lớp 12 - Nghị luận xã hội vế biến đổi khí hậu. Nhân loại đang đứng trước nguy cơ bị...