Trang chủ Ngữ pháp Tiếng Anh Các hình thức của thì quá khứ liên tiến, Thì quá khứ...

Các hình thức của thì quá khứ liên tiến, Thì quá khứ liên tiến được thành lập bởi thì quá khứ của động từ to be + hiện tại phân từ...

THÌ QUÁ KHỨ (PAST) VÀ HOÀN THÀNH (PERFECT) – Các hình thức của thì quá khứ liên tiến. Thì quá khứ liên tiến được thành lập bởi thì quá khứ của động từ to be + hiện tại phân từ

Thì quá khứ liên tiến được thành lập bởi thì quá khứ của động từ to be + hiện tại phân từ (present participle).

Xác định

Phủ định

Nghi vấn

I was working

Quảng cáo

You were working He/she/it was working We were working

You were working They were working

I was not working          Was I working ?

You were not working    Were you working ? He/she/it was not              Was he/she/it working                                 working ?

We were not working      Were we working ?

You were not working     Were you working ? They were not working  Were they working ?

Phủ định tĩnh lược : I wasn’t working, you weren’t working, v.v… Nghi vấn phủ định : was he not/wasn’t he working ? v.v…

Xem 165 về chính tả của hiện tại phân từ. Hãy nhớ rằng một số động từ không dùng ở các thì liên tiến (xem 168.)

Quảng cáo