Ngữ pháp Tiếng Anh

Trang chủ Ngữ pháp Tiếng Anh
Các cấu trúc nguyên mẫu và danh động từ trong lời nói gián tiếp, Agree/refuse/offer/promise/threaten + Nguyên mẫu đôi...
A.  Agree/refuse/offer/promise/threaten + Nguyên mẫu đôi khi có thể được dùng thay cho say (that)
Các thành ngữ chỉ thời gian và nơi chốn trong lời nói gián tiếp, Nhưng nếu lời nói và...
A. Các trạng từ và cụm trạng từ chỉ thời gian thay đổi như sau :
Cách dùng các thì quá khứ trong lời nói gián tiếp, Các thì quá khứ giả định sau Wish,...
A. Các thì quá khứ giả định sau Wish, would rather/sooner và it is time giữ nguyên không đổi :

Mới cập nhật

Thử tài bạn trang 45 Tài liệu dạy & học Toán 8 tập 2: Hãy viết và biểu diễn lên trục số tập nghiệm...
1. Bất phương trình một ẩn - Thử tài bạn trang 45 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2. Giải bài tập...
Hoạt động 1 trang 44 Tài liệu dạy & học Toán lớp 8 tập 2: Đĩa cân bên phải có khối lượng là 7...
1. Bất phương trình một ẩn - Hoạt động 1 trang 44 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2. Giải bài tập...
Bài tập 16 trang 42 Dạy & học Toán 8 tập 2: Cho -2x > 4x. Hỏi x là số dương hay âm ?
Bài tập - Chủ đề 3 : Liên hệ giữa phép cộng và phép nhân với bất phương trình - Bài tập 16 trang...
Bài tập 17 trang 42 Tài liệu dạy & học Toán 8 tập 2: Cho x < y. Chứng tỏ:
Bài tập - Chủ đề 3 : Liên hệ giữa phép cộng và phép nhân với bất phương trình - Bài tập 17 trang...
Bài tập 15 trang 42 Tài liệu dạy & học Toán 8 tập 2: Cho -3x > -2x. Hỏi x là số dương hay...
Bài tập - Chủ đề 3 : Liên hệ giữa phép cộng và phép nhân với bất phương trình - Bài tập 15 trang...