Trang chủ Ngữ pháp Tiếng Anh Các loại động từ, Trong tiếng Anh có hai loại động từ:Trợ...

Các loại động từ, Trong tiếng Anh có hai loại động từ:Trợ động từ (to be, to have, to do) và động từ thường...

GIỚI THIỆU ĐỘNG TỪ (VERBS) – Các loại động từ. Trong tiếng Anh có hai loại động từ:Trợ động từ (to be, to have, to do) và động từ thường

A. Trong tiếng Anh có hai loại động từ :

1. Trợ động từ (Auxiliary) : to be, to have, to do, can, could, may, might, must, ought, shall, should, will, would, to need, to dare và used.

2. Tất cả các động từ khác mà chúng ta có thể gọi là động từ thường.

Quảng cáo

to work, to sing, to pray (cầu nguyện).

B. Lưu ý rằng các động từ tiếng Anh thường được biết bằng nguyên mẫu : to work, to be, to have.

Nhưng một số trợ động từ không có nguyên mẫu và được biết bằng các hình thức dùng cho thì hiện tại của chúng :

may, must, will, shall V.V..

Trước khi nghiên cứu trợ động từ, chúng ta cần biết các động từ thường mà hầu hết các thì (tense) của chúng được thành lập với trợ động từ .

Quảng cáo