Trang chủ Ngữ pháp Tiếng Anh Các từ tận cùng bằng ce và ge, A. Các từ tận...

Các từ tận cùng bằng ce và ge, A. Các từ tận cùng là ce, ge không bỏ e khi thêm hậu tố bắt đầu bằng a, o hoặc u.courage — courageous, peace —...

CÁC QUI TẮC CHÍNH TẢ (SPELLING RULES.) – Các từ tận cùng bằng ce và ge. A. Các từ tận cùng là ce, ge không bỏ e khi thêm hậu tố bắt đầu bằng a, o hoặc u.courage — courageous, peace — peaceful, manage — manageable, replace — replaceable,

 A. Các từ tận cùng là ce, ge không bỏ e khi thêm hậu tố bắt đầu bằng a, o hoặc u.

courage — courageous, peace — peaceful, manage — manageable, replace — replaceable,

outrage — outrageous, trace — traceable.

Quảng cáo

Điều này để tránh sự thay đổi trong cách đọc, bởi vì c và f, g thường được đọc mềm trước e và i nhưng cứng trước e, o, u.

B. Các từ tận cùng bằng ce đổi thành e trước ous :

grace — gracious, space — spacious.

malice — malicious, vice — vicious

 

Quảng cáo