Trang chủ Ngữ pháp Tiếng Anh Can dùng để chỉ sự cho phép: các hình thức, can dùng...

Can dùng để chỉ sự cho phép: các hình thức, can dùng cho tất cả các ngôi ở hiện tại và tương lai.could dùng cho quá khứ và điều kiện...

MAY VÀ CAN DÙNG ĐỂ CHỈ SỰ CHO PHÉP VÀ KHẢ NĂNG – Can dùng để chỉ sự cho phép: các hình thức. can dùng cho tất cả các ngôi ở hiện tại và tương lai.could dùng cho quá khứ và điều kiện

can dùng cho tất cả các ngôi ở hiện tại và tương lai.

could dùng cho quá khứ và điều kiện.

Quảng cáo

Phủ định : can not/can’t, could not/couldn’t.

Nghi vấn :can I ? could I ? ..v.v..

Nghi vấn phủ định : can I not/can’t I ? could I not/couldn’t I ? v.v…

Các hình thức khác được hỗ trợ bằng allow, be allowed.

Can được theo sau bởi nguyên mẫu không có to