Trang chủ Ngữ pháp Tiếng Anh May dùng để chỉ sự cho phép: các hình thức, may dùng...

May dùng để chỉ sự cho phép: các hình thức, may dùng cho tất cả các ngôi ở hiện tại và tương lai.might dùng ở điều kiện và sau động từ...

MAY VÀ CAN DÙNG ĐỂ CHỈ SỰ CHO PHÉP VÀ KHẢ NĂNG – May dùng để chỉ sự cho phép: các hình thức. may dùng cho tất cả các ngôi ở hiện tại và tương lai.might dùng ở điều kiện và sau động từ ở thì quá khứ

may dùng cho tất cả các ngôi ở hiện tại và tương lai.

Quảng cáo

might dùng ở điều kiện và sau động từ ở thì quá khứ

Phủ định : may not/mayn’t, might not/mightn’t.

Nghi vấn : may I ? might I ? v.v…

Nghi vấn phủ dịnh : may I not/mayn’t I ? might I not/mightn’t I ? Các hình thức khác được hỗ trợ bằng allow (cho phép), be allowed, (được phép). May được theo sau bởi nguyên mẫu  không có to

Quảng cáo