Trang chủ Ngữ pháp Tiếng Anh Những cấu trúc so sánh của trạng từ, Khi động từ giống...

Những cấu trúc so sánh của trạng từ, Khi động từ giống nhau được yêu cầu dùng trong cả hai mệnh đề thì thường là chúng ta dùng trợ...

TRẠNG TỪ (ADVERBS) – Những cấu trúc so sánh của trạng từ. Khi động từ giống nhau được yêu cầu dùng trong cả hai mệnh đề thì thường là chúng ta dùng trợ động từ (auxiliary) cho động từ thứ hai

Khi động từ giống nhau được yêu cầu dùng trong cả hai mệnh đề thì thường là chúng ta dùng trợ động từ (auxiliary) cho động từ thứ hai (xem 22)

A. Với cấp nguyên chúng ta dùng as… as cho động từ xác định và dùng as/so… as cho động từ ở phủ định.

He worked as slowly as he dared (Anh ta làm từ từ như anh ta đã thách)

He doesn’t snore as /so loudy as you do.

(Anh ta không ngáy lớn bằng anh ngáy)

It didn’t take as/so long as I expected.“Việc đó đã không lâu như tôi tưởng)

B. Với hình thức so sánh hơn chúng ta dùng than :

He eats more quickly than I do/than me (Anh ta ăn nhanh hơn tôi)

He played better than he had ever played (Anh ta đã chơi giỏi hơn bao giờ hết)

Quảng cáo

They arrived earlier than I expected (Họ đã đến sớm hơn tôi tưởng)

The + so sánh hơn… the + so sánh hơn cũng có thể đươc dùng:

The earlier you start the sooner you’ll be back (Anh khởi sự càng sớm, anh sẽ trở về càng sớm)

C. Với hình thức cực cấp có thể dùng of + danh từ :

He went (the) furthest of the explorers (Anh ta là nhà thám hiểm đi xa nhất)

Nhưng cấu trúc này không được thống dụng và với một câu như thế bình thường sẽ được diễn đạt bằng một so sánh hơn như đã nó ở trên.

— Một cực cấp (không có the) + of all cũng khá thông dụng nhưng all ở đây thường chỉ những hành động khác bởi chủ từ giống như vậy.

He likes swimming best of all.

(Anh ta thích bơi lội hơn tất cả)

of all có thể được bỏ đi.

D. Với các so sánh like và as (hây xem 21H,I)

Quảng cáo