Trang chủ Ngữ pháp Tiếng Anh Think, assume và expect dùng ở liên tiến, Think có thể được...

Think, assume và expect dùng ở liên tiến, Think có thể được dùng ở liên tiến khi không có yêu cầu về ý kiến, quan điểm...

CÁC THÌ HIỆN TẠI (THE PRESENT TENSES) – Think, assume và expect dùng ở liên tiến. Think có thể được dùng ở liên tiến khi không có yêu cầu về ý kiến, quan điểm

A. Think có thể được dùng ở liên tiến khi không có yêu cầu về ý kiến, quan điểm :

What are you thinking about ? – I’m thinking about the play we saw last night.

(Anh đang nghĩ về cái gì ? Tôi đang nghĩ về vở kịch mà chúng tôi đã xem tối qua).

Nhưng: What do you think of it ? – I don’t think much of it.

(Anh nghĩ gì về điều đó ? Tôi không nghĩ nhiều về điều đó).

Tom is thinking of emigrating. What do you think of the idea ?

– I think it is a stupid idea. He should stay where he is.            .

(Tom đang nghĩ về việc di cư. Anh nghĩ gì về ý kiến đó?

Quảng cáo

– Tôi nghĩ thật là một ý kiến ngu ngốc. Anh ta nên ở nơi mà anh ta đand sống.)

B. assume có thể được dùng ở liên từ khi nó có nghĩa “công nhận”

I’m assuming that you have time to do a lot of research.

(Tôi công nhận rằng anh có thời gian để làm nhiều công việc nghiên cứu)

assume (nắm lấy, chiếm lấy) cũng có thể dùng ở liên tiến :

The new government is assuming power at once.

(Chính quyền mới nắm lấy quyền ngay tức thì).

C. expect có thể được dùng ở liên tiến khi nó mang nghĩa “mong đợi”

I’m expecting a letter (Tôi đang mong thư).

She’s expecting a baby in May.

(Cô ta đang mong có một đứa con vào tháng Năm).

Quảng cáo