Trang chủ Ngữ pháp Tiếng Anh Các tính từ và đại từ nghi vấn, Dùng cho người, dùng...

Các tính từ và đại từ nghi vấn, Dùng cho người, dùng cho đồ vật,dùng cho người hay vật khi sự chọn lựa được giới hạn...

CÁCH DÙNG NHỮNG CÂU HỎI WH -? VÀ HOW? – Các tính từ và đại từ nghi vấn. Dùng cho người, dùng cho đồ vật,dùng cho người hay vật khi sự chọn lựa được giới hạn

Dùng cho người :

Chủ từ                         who (đại từ) (ai)

Túc từ                         whom, who (Đại từ) (ai)

Sở hữu                         whose (đại từ và tính từ) (của ai)

Quảng cáo

Dùng cho đồ vật :

Chủ từ/túc từ                what (Đại từ và tính từ) (cái gì)

Dùng cho người hay vật khi sự chọn lựa được giới hạn :

Chủ từ/túc từ                which (Đại từ và tính từ) (cái nào)

Các hình thức đều giống nhau ở số ít và số nhiều.

What cũng có thể được dùng cho người (xem 58D)

Quảng cáo