Trang chủ Ngữ pháp Tiếng Anh Dạng be going to, Hình thức: Thì hiện tại liên tiến của...

Dạng be going to, Hình thức: Thì hiện tại liên tiến của động từ to go + nguyên mẫu có to...

THÌ TƯƠNG LAI (FUTURE) – Dạng be going to. Hình thức: Thì hiện tại liên tiến của động từ to go + nguyên mẫu có to

A. Hình thức :

Thì hiện tại liên tiến của động từ to go + nguyên mẫu có to.

I’m going to buy a bicycle. (Tôi sẽ mua một chiếc xe đạp)

Quảng cáo

She is not going to be there. (Cô ấy sẽ không có ở đó đâu).

 Is he going to lecture in English ?

(Ông ta sẽ diễn thuyết bằng tiếng Anh chứ ?)

B. Cách dùng.

(a) Để chỉ ý định (Xem 204)

(b) Để báo trước (Xem 206).