Trang chủ Ngữ pháp Tiếng Anh Needn't + nguyên mẫu hoàn thành, Cấu trúc này được diễn đạt...

Needn't + nguyên mẫu hoàn thành, Cấu trúc này được diễn đạt một hành động không cần thiết thay thế mà nó đã diễn ra...

OUGHT SHOULD MUST HAVE TO NEED DÙNG CHO BỔN PHẬN (OBLIGATION) – Needn\'t + nguyên mẫu hoàn thành. Cấu trúc này được diễn đạt một hành động không cần thiết thay thế mà nó đã diễn ra

Cấu trúc này được diễn đạt một hành động không cần thiết thay thế mà nó đã diễn ra :

I needn’t have written to him because he phoned me shortly afterwards.

Quảng cáo

(Lẽ ra tôi không phải viết thư cho nó bởi vì nó đã gọi điện cho tôi ngay sau đó.

You needn’t have brought your umbrella for we ere going by car.

(Lẽ ra anh không cần phải mang dù vì chúng ta sẽ đi bằng xe hơi.)

He needn’t have left home at 6. 00, the train doesn’t start till 7. 30.

(Lẽ ra anh ta không cần phải rời khỏi nhà lúc sáu giờ, xe lửa không khởi hành trước bảy giờ ba mươi.)