Trang chủ Ngữ pháp Tiếng Anh To need dùng như động từ thường có nghĩa là (cần), To...

To need dùng như động từ thường có nghĩa là (cần), To need có thể được dùng với một nguyên mẫu hay với một danh từ/ đại từ làm túc từ...

OUGHT SHOULD MUST HAVE TO NEED DÙNG CHO BỔN PHẬN (OBLIGATION) – To need dùng như động từ thường có nghĩa là (cần). To need có thể được dùng với một nguyên mẫu hay với một danh từ/ đại từ làm túc từ

Như đã nói ở 149 need có thể được chia như một động từ thường. Nó có những hình thức qui tắc thông thường, nhưng không dùng ở thì liên tiến.

To need có thể được dùng với một nguyên mẫu hay với một danh từ/ đại từ làm túc từ.

I need, to know the exact size.

(Tôi cần biết kích thước chính xác.)

How much money do you need ? I need £5.

Quảng cáo

(Anh cần bao nhiêu tiền ? Tôi cần năm bảng).

To need cũng có thể được dùng với nguyên mẫu thụ động hay danh động từ trong những câu như thế này :

Your hair needs to be cut/needs cutting.

(Tóc của anh cần phải cắt/cần cắt.)

The windows need to be washed/need washing (Các cửa sổ cần phải lau chùi.)

Want + danh động từ có thể dùng thay need ở đây :

Your hair wants cutting. (Tóc của anh cần phải cắt. )