Trang chủ Ngữ pháp Tiếng Anh Việc dùng đúng chính tả của hiện tại phân từ, Khi một...

Việc dùng đúng chính tả của hiện tại phân từ, Khi một động từ một vần có một nguyên âm và tận cùng là một phụ âm đơn, thì gấp đôi ...

CÁC THÌ HIỆN TẠI (THE PRESENT TENSES) – Việc dùng đúng chính tả của hiện tại phân từ. Khi một động từ một vần có một nguyên âm và tận cùng là một phụ âm đơn, thì gấp đôi phụ âm trước khi thêm ing:

A. Khi động từ tận cùng bằng một e đơn thì bỏ e trước khi thêm ing :

argue, arguing (tranh cái), hate, hating (ghét), love, loving (Yêu thương)

Ngoại trừ age (già đi), dye (nhuộm) và singe (lam cháy sém), ageing, dyeing, singeing.

Và những động từ tận cùng bằng ee : agree, agreeing (đồng ý)

B. Khi một động từ một vần có một nguyên âm và tận cùng là một phụ âm đơn, thì gấp đôi phụ âm trước khi thêm ing:

hit, hitting (đánh), run, running (chạy), stop, stopping (đừng lại). Động từ có hai vần trò lên mà vần cuối có một nguyên âm và tận cùng là một phụ âm đơn thì gấp đôi phụ âm này nếu trọng âm ở vần cuối : admit, admitting (nhận vào); begin, beginning (bắt đầu) prefer, preferring (thích)

Quảng cáo

Nhưng :

budget, budgeting (dự thảo ngân sách), enter, entering (vào)

(Trọng âm không ở vần cuối)

Tuy nhiên tận cùng là 1 sau một nguyên âm cũng phải gấp đôi phụ âm :

signal, signalling (ra dấu) travel, travelling (đi, du hành)

Trừ trong tiếng Mỹ.

C. ing có thể được thêm vào một động từ tận cùng bằng y mà không ảnh hưỏng về chính tả hay đánh vần của động từ đó :

carry, carrying (mang), enjoy, enjoying (thưởng thức), hurry, hurrying (vội, gấp).