Trang chủ Ngữ pháp Tiếng Anh Liên quan đại từ được dùng trong mệnh đề xác định, Đại...

Liên quan đại từ được dùng trong mệnh đề xác định, Đại từ quan hệ dùng trong các mệnh đề quan hẹ xác định các hình thức của chúng...

LIÊN QUAN ĐẠI TỪ (RELATIVE PRONOUNS) VÀ LIÊN QUAN MỆNH ĐỀ (RELATIVE CLAUSES) – Liên quan đại từ được dùng trong mệnh đề xác định. Đại từ quan hệ dùng trong các mệnh đề quan hẹ xác định các hình thức của chúng theo như sau :

Đại từ quan hệ dùng trong các mệnh đề quan hẹ xác định các hình thức của chúng theo như sau :

 

Chủ từ

Túc từ

Sở hữu

Cho người

who

that

Quảng cáo

whom/who

that

whose

Cho đồ vật

which

which

whose/of which

that

that